گام‌های مقدماتی پیاده‌سازی و استقرار مدیریت دانش چیست؟

گام‌های مقدماتی پیاده‌سازی و استقرار مدیریت دانش چیست؟

گام‌های اولیه پیاده‌سازی مدیریت دانش- برنامه‌ای آموزشی (مدیریت برتر) در رادیو اقتصاد- ارایه‌ای از: حسین گایینی- بهمن ۱۳۹۴

مطالب بیشتر درباره مدیریت دانش را اینجا بخوانید و بشنوید.